cover 6 rotated

01 7 rotated
07 7 rotated
02 7 rotated
03 7 rotated
04 7 rotated
05 7
06 7 rotated
08 6 rotated

baca juga: Versi e-Paper Edisi 16 November 2022, Koran Baubau Post